online dating websites
dating sites for free
free online dating site
free dating sites
best free dating sites
dating websites
free dating online
dating sites for free
free online dating sites
online free dating sites

Strona Główna

Stypendium szkolne na rok 2013/2014

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania stypendium szkolnego na rok 2013/2014.

 1. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • klas zerowych,
 • który nie zamieszkuje na terenie gminy Głogów,
 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

2. JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

 • miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł , w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 542 zł,     
 • warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Głogów.

3. JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien w szczególności zawierać:

a) dane personalne ucznia i jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia,
b) dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego takie jak:
- zaświadczenia o dochodach netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny ,
- w przypadku osób niepracujących – zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego,
- w przypadku osób niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oświadczenia o niezarejestrowaniu oraz braku źródeł dochodów,
- zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez GOPS,
- osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych wliczają kwotę dodatku do dochodów rodziny,
- zaświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez członków rodziny,
- osoby posiadające ziemię przedkładają zaświadczenia wydane przez właściwe urzędy gmin o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą przedkładają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
-wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna,
- odcinek renty/emerytury.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Więcej informacji: Joanna Borciuch i Anna Tamecka, tel.: 76 836 55 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 6a, pokój nr 6, w godz. 7.30- 15.30,
w  terminie 1 wrzesień- 15 września 2013 roku (słuchacze kolegiów-  do 15 października 2013 r.)
Istnieje także możliwość składania wniosków na zasiłek szkolny- w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Głogów (pokój nr 6), na stronie internetowej Urzędu-  www.ugglogow.com.pl.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o stypendium.doc)wniosek o stypendium.doc[ ]87 kB
Jesteś tutaj: Home Główna Stypendium szkolne na rok 2013/2014