celebrity porn fakes
free porn cartoon
hd iphone porn

Strona Główna

Stypendium szkolne na rok 2013/2014

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania stypendium szkolnego na rok 2013/2014.

 1. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • klas zerowych,
 • który nie zamieszkuje na terenie gminy Głogów,
 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

2. JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

 • miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł , w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 542 zł,     
 • warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Głogów.

3. JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien w szczególności zawierać:

a) dane personalne ucznia i jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia,
b) dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego takie jak:
- zaświadczenia o dochodach netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny ,
- w przypadku osób niepracujących – zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego,
- w przypadku osób niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oświadczenia o niezarejestrowaniu oraz braku źródeł dochodów,
- zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez GOPS,
- osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych wliczają kwotę dodatku do dochodów rodziny,
- zaświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez członków rodziny,
- osoby posiadające ziemię przedkładają zaświadczenia wydane przez właściwe urzędy gmin o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą przedkładają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
-wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna,
- odcinek renty/emerytury.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Więcej informacji: Joanna Borciuch i Anna Tamecka, tel.: 76 836 55 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 6a, pokój nr 6, w godz. 7.30- 15.30,
w  terminie 1 wrzesień- 15 września 2013 roku (słuchacze kolegiów-  do 15 października 2013 r.)
Istnieje także możliwość składania wniosków na zasiłek szkolny- w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Głogów (pokój nr 6), na stronie internetowej Urzędu-  www.ugglogow.com.pl.

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK STYPENDIA.doc)WNIOSEK STYPENDIA.doc[ ]88 kB
Jesteś tutaj: Home Główna Stypendium szkolne na rok 2013/2014