mobile phone porn
cartoon porn hub
celebrities sex videos

Stypendium szkolne 2012/2013

herb gminy glogowINFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2012/2013

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

klas zerowych,

który nie zamieszkuje na terenie gminy Głogów,

który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

 

miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł , w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 461 zł,

warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Głogów.

 

JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia,

pełnoletniego ucznia,

dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien w szczególności zawierać:

 

a) dane personalne ucznia i jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia,

b) dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego takie jak:

- zaświadczenia o dochodach netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny ,

- w przypadku osób niepracujących – zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego,

- w przypadku osób niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oświadczenia o niezarejestrowaniu oraz braku źródeł dochodów,

- zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez GOPS,

- osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych wliczają kwotę dodatku do dochodów rodziny,

- zaświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez członków rodziny,

- osoby posiadające ziemię przedkładają zaświadczenia wydane przez właściwe urzędy gmin o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą przedkładają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,

-wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna,

- odcinek renty/emerytury.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Więcej informacji: Paulina Sobocińska i Anna Tamecka, tel.: 76 836 55 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 6a, pokój nr 6, w godz. 7.30- 15.30,

w terminie 1 wrzesień- 15 września 2012 roku (słuchacze kolegiów- do 15 października 2012 r.)

Istnieje także możliwość składania wniosków na zasiłek szkolny- w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Głogów (pokój nr 6), na stronie internetowej Urzędu- www.ugglogow.com.pl oraz w szkołach na terenie gminy.

Jesteś tutaj: Home NGO Główna Stypendium szkolne 2012/2013