free celeb sextapes
free mobile sex
cartoon free porn

Konkurs na stanowisko dyrektora (2)

herb gminy glogowWójt Gminy Głogów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w miejscowości Serby.

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2013

Wójta Gminy Głogów

z dnia 29 maja 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY GŁOGÓW
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogów

 

        
              
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

$11.     uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład zespołu szkół;

$12.     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

$13.     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

$14.     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

$15.     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

$16.     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);

$17.     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

$18.     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

$19.     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,  poz. 114 ze zm.);

$110.   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

$111.   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;

$112.   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

$113.   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)  lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

$114.   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

$115.   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Serbach” w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r. do godz. 12.00, w sekretariacie Urzędu Gminy  Głogów lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Głogów, 67-200 Głogów ul. Słodowa 2b (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (76) 8365569.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Głogów, Urząd Gminy Głogów, Głogów ul. Słodowa 2b.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie.

Wójt Gminy

Andrzej Krzemień

Jesteś tutaj: Home Urząd Gminy Referaty, wzory pism Główna Konkurs na stanowisko dyrektora (2)