Drukuj
                                                                               O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY GŁOGÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z zm.), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Głogów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu  Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od
29 września 2017 do 30 października 2017


Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów zbierane są w formie papierowej, elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do 30 października 2017 r.

Formularze i projekty Uchwał dostępne są:

Wypełnione formularze konsultacji można przekazać:Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

                                                                                                                                                                                                                                /-/ Joanna Gniewosz