Aktualności

Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głogów w miejscowości Przedmoście

Zarząd Powiatu Głogowskiego przyznał Gminie Głogów dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na „zadania melioracyjne i utrzymanie zieleni w Gminie”. Gmina Głogów postanowiła wykorzystać dotację na konserwację około 2,7 km rowu Ru-8 w miejscowości Przedmoście.
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert odpowiedziało czterech wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie do dnia 21 lipca 2017 r., złożyli oferty. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta wykonawcy: Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin.
Dnia 07 sierpnia Gmina Głogów podpisała umowę z wybraną firmą na zadanie „Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głogów w miejscowości Przedmoście”. Wykonawca zadania zobowiązał się do wykonania prac do dnia 15 września 2017 r.
Do zadań konserwacyjnych wykonawcy należało:
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- wygrabienie porostów ze skarp;
- usuwanie namułu z cieków;
- rozplantowanie urobku poza dnem i skarpami rowów.
Dnia 25 września odbył się odbiór końcowy wykonanych robót. Po dokładnym zbadaniu zakresu wykonanych robót i zgodności z ustaleniami stwierdzono, że roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją oraz, że termin wykonania robót został dotrzymany.
RP1
RP2
RP3
RP4
RP5