• 1S.jpg

FINANSE I BUDŻET GOPS

Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń z pomocy społecznej.
Ośrodek realizuje zadania i cele określone w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatkach mieszkaniowych, karcie dużej rodziny, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, systemie oświaty, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawo energetyczne.
Działalność podstawowa wg klasyfikacji PKD ujęta jest w dziale 8899 Z – Pomoc Społeczna.