Sesja z dnia 30 grudnia 2015

Załączniki:
Pobierz plik (14_100_2015.pdf)XIV/100/2015[w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016]5282 kB
Pobierz plik (14_101_2015.pdf)XIV/101/2015[w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów i stałych komisji na 2016 r.]2020 kB
Pobierz plik (14_102_2015.pdf)XIV/102/2015[w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych]733 kB
Pobierz plik (14_103_2015.pdf)XIV/103/2015[w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Głogów ]7720 kB
Pobierz plik (14_93_2015.pdf)XIV/93/2015[w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2016-2028]7006 kB
Pobierz plik (14_94_2015.pdf)XIV/94/2015[w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2016]18186 kB
Pobierz plik (14_95_2015.pdf)XIV/95/2015[w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego]1471 kB
Pobierz plik (14_96_2015.pdf)XIV/96/2015[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie]3125 kB
Pobierz plik (14_97_2015.pdf)XIV/97/2015[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Głogów na lata 2016-2020.]1563 kB
Pobierz plik (14_98_2015.pdf)XIV/98/2015[w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz udzielenie dopłat do taryf ]595 kB
Pobierz plik (14_99_2015.pdf)XIV/99/2015[w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wyngrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach ...]2653 kB