• 1S.jpg

Sesja z dnia 22 grudnia 2014

Załączniki:
Pobierz plik (uchawla_3_20_2014.pdf)III/20/2014[w sprawie: wprowadzenia \"Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok\"\" ]2888 kB
Pobierz plik (uchwala_3_12_2014.pdf)III/12/2014[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2014 rok]7430 kB
Pobierz plik (uchwala_3_13_2014.pdf)III/13/2014[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów ]6444 kB
Pobierz plik (uchwala_3_14_2014.pdf)III/14/2014[w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów ]6354 kB
Pobierz plik (uchwala_3_15_2014.pdf)III/15/2014[w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2015]3120 kB
Pobierz plik (uchwala_3_16_2014.pdf)III/16/2014[w sprawie uchwalenia wieletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Głogów na lata 2015-2019]1328 kB
Pobierz plik (uchwala_3_17_2014.pdf)III/17/2014[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie ]2689 kB
Pobierz plik (uchwala_3_18_2014.pdf)III/18/2014[w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzenie ścieków oraz udzielanie dopłat do taryf]5058 kB
Pobierz plik (uchwala_3_19_2014.pdf)III/19/2014[w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015]3943 kB