Sesja z dnia 26 marca 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_5_27_2015.pdf)V/27/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów ]5813 kB
Pobierz plik (uchwala_5_28_2015.pdf)V/28/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]6401 kB
Pobierz plik (uchwala_5_29_2015.pdf)V/29/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Grodziec Mały gmina Głogów]630 kB
Pobierz plik (uchwala_5_30_2015.pdf)V/30/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. o nr wwid 51/1 oraz części działki nr 550/29 obręb Borek-Zabornia gmina Głogów ]678 kB
Pobierz plik (uchwala_5_31_2015.pdf)V/31/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrebu Ruszowice gmina Głogów ]797 kB
Pobierz plik (uchwala_5_32_2015.pdf)V/32/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Serby gmina Głogów ]763 kB
Pobierz plik (uchwala_5_33_2015.pdf)V/33/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Przedmoście gmina Głogów]739 kB
Pobierz plik (uchwala_5_34_2015.pdf)V/34/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze]576 kB
Pobierz plik (uchwala_5_35_2015.pdf)V/35/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sczyglice]490 kB
Pobierz plik (uchwala_5_36_2015.pdf)V/36/2015[w sprawie nadania nazw ulic miejscowości Serby]740 kB
Pobierz plik (uchwala_5_37_2015.pdf)V/37/2015[w sprawie zawarcia umów użyczenia]482 kB
Pobierz plik (uchwala_5_38_2015.pdf)V/38/2015[w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości]2362 kB
Pobierz plik (uchwala_5_39_2015.pdf)V/39/2015[w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2015 roku]1646 kB
Pobierz plik (uchwala_5_40_2015.pdf)V/40/2015[zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami zmieszanymi i zbieranymi selektywnie ]212 kB
Pobierz plik (uchwala_5_41_2015.pdf)V/41/2015[w sprawie okreslenia rodzaju usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]501 kB
Pobierz plik (uchwala_5_42_2015.pdf)V/42/2015[w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021]187 kB
Pobierz plik (uchwala_5_43_2015.pdf)V/43/2015[w sprawie szczegółowego sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]1333 kB
Pobierz plik (uchwala_5_44_2015.pdf)V/44/2015[w sprawie Regulaminów korzystania z obiektów sportowych gminy Głogów ]1643 kB
Pobierz plik (uchwala_5_45_2015.pdf)V/45/2015[w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głogów]528 kB
Pobierz plik (uchwala_5_46_2015.pdf)V/46/2015[w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrebów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków, na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia ... ]3099 kB