• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony (ponowny) - Zakup samochodu bojowego dla OSP Serby

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a.odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b.być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;

c.posiadać komplet dokumentacji technicznej-eksploatacyjnej