Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Część I: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucze".

Część II: "Przebudowa drogigminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Serbach".