• 1S.jpg

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usługi serwisu oświetleniowego na terenie Gminy Głogów

Zakres zamówienia:

1.Prowadzeniu obsługi urządzeń oświetleniowych (zestawienie ilościowe - zał 2) w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz podniesienie standardu poprzez wykonanie prac zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 3.

2.Całodobowej ciągłej obsłudze za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych oraz zespołów Pogotowia Energetycznego umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę.

3.Bezzwłocznym podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: a.)kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa, b.)stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c.)niesprawność fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej SN/nN.

4.Usuwaniu zgłoszonych usterek i niesprawności pojedynczych punktów świetlnych w czasie do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego. Czas na wykonanie naprawy liczony będzie w sposób następujący: a)48 godzin w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, b)48 godzin liczonych od początku pierwszego dnia powszedniego po dniu ustawowo wolnym od pracy w przypadkach, gdy zgłoszenie nastąpiło w dniu poprzedzającym dzień wolny.

5.Usuwaniu na własny koszt, usterek infrastruktury oświetleniowej powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań żywiołów.

6.Zawiadomienia Zamawiającego o awariach infrastruktury oświetleniowej, których usunięcie w terminach określonych w § 2 ust. 4 jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 7.Przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej raz na kwartał zestawienia usunięcia usterek i niesprawności pojedynczych punktów świetlnych podaniem miejsca oraz daty ich zgłoszenia i usunięcia.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie udzieleniu zamówienia.pdf[ ]148 kB