• 1S.jpg

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu Joanna Gruszczyńska prowadzi sprawy z zakresu:
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gospodarowania przestrzennego,
Decyzje o warunkach zabudowy,
Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wypisy i wyrysy z mpzp oraz suikzp,
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących MPZP oraz suikzp
 
 
Anna Sikora prowadzi sprawy z zakresu:
Gospodarka nieruchomościami gminnymi:
a) nabywanie i sprzedaż nieruchomości
b) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych
c) trwały zarząd, użytkowanie wieczyste
Nadawanie numerów porządkowych
Nazewnictwo ulic i placów
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
Naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych
 

 

Anna Patoła prowadzi sprawy z zakresu:
Sprawy związane ze wspólnotami mieszkaniowymi:
a) Ruszowice: Tęczowa 2
b) Ruszowice: Tęczowa 21,
c) Grodziec Mały 50b,
d) Wilków: ul. Spółdzielcza 1,
Mieszkaniowy Zasób Gminy Głogów
Komisja Mieszkaniowa,
decyzje o warunkach zabudowy,
decyzje celu publicznego.
 

 

Kontakt z referatem pod nr tel. (76) 836-55-60