poniżej 30tyś. euro

 W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 08 marca 2017 r. dotyczącym Organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2017r.,do Urzędu Gminy wpłynęło w terminie określonym w zapytaniu 10 ofert. Po wnikliwej analizie, oferta firmy Biuro Usług Turystycznych SPORTUR Irena Dybczyńska została uznana za najlepszą, w związku z czym Państwa firma będzie wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku. W załączeniu przedstawiamy protokół z postępowania.

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31 marca 2017 r. dotyczącym Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2017r." do Urzędu Gminy wpłynęły w terminie określonym w zapytaniu 3 oferty. Najniższą ofertę przedstawiła firma „Exito” Grzegorz Marek, w związku z czym Państwa firma została wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku. W załączeniu przedstawiamy protokół z postępowania.

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 kwietnia 2017r. odbyło się otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów" Informację z otwarcia przekazujemy w załączeniu. 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (14. Otwarcie ofert azbest.pdf)Informacja z otwarcia ofert Azbest 2017[Informacja z otwarcia ofert Azbest 2017]266 kB

Wójt Gminy Głogów zaprasza do złożenia oferty na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2017r.”

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 marca 2017r. odbyło się otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na "Organizację kolonii dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2017r." Informację z otwarcia przekazujemy w załączeniu. Jednocześnie zaznaczamy, iż jedna oferta wpłynęła po terminie i została odesłana do Nadawcy.

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z odstąpieniem firmy Tym-Bud Paweł Muszyński od podpisania umowy w dniu 15.03.2017r., która to firma złożyła najniższą ofertę w postępowaniu ofertowym dot. "Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Głogów w 2017r.", Gmina Głogów unieważnia postępowanie.

 

Uprzejmie informujemy, że w treści zaproszenia do składania ofert, została wprowadzona zmiana w pkt. 4 podpunkt 2 Kryterium – ocena standardu obiektu. Ponadto w załączniku nr 3 Wykaz pokoi, została wprowadzona korekta, polegająca na możliwości stwierdzenia czy obiekt jest ogrodzony. W załączeniu podajemy obowiązujące załączniki.   

 

Wójt Gminy Głogów zaprasza do złożenia oferty na "Organizację kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2017r."

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 22 lutego 2017 r. dotyczącym "Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Głogów w 2017r.", do Urzędu Gminy wpłynęły w terminie określonym w zapytaniu 4 oferty. Najniższą ofertę przedstawiła firma Usługi Drogowo-Budowlane Tym-Bud Paweł Muszyński, w związku z czym Państwa firma została wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku. W załączeniu przedstawiamy punktację z postępowania.

Urząd Gminy Głogów przypomina, że naprawy nawierzchni będą realizowane w oparciu o warunki ujęte w zapytaniu ofertowym.

Uprzejmie informujemy, że dnia 06 marca 2017r. odbyło się otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na "Naprawę nawierzchni dróg na terenie Gminy Głogów w 2017r." Informację z otwarcia przekazujemy w załączeniu. 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na Organizację kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2017r., Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W załączeniu podajemy informację z otwarcia ofert.  

Wójt Gminy Głogów zaprasza do złożenia oferty na "Organizację kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2017r."

Wójt Gminy Głogów zaprasza do złożenia oferty na "Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Głogów w 2017 r".

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 9 stycznia 2017 r. dotyczącym dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Głogów w 2017 r., do Urzędu Gminy wpłynęło w terminie określonym w zapytaniu 8 ofert.Najniższą ofertę przedstawiła firma F.H.U ,, GRAWIT" z Skoczowa., w związku z czym Państwa firma została dostawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku.
Urząd Gminy Głogów przypomina, że zamówienia będą realizowane w oparciu o warunki ujęte w zapytaniu ofertowym.
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 9 stycznia 2017 r. dotyczącym dostawy artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Głogów w 2017 r., do Urzędu Gminy wpłynęły w terminie określonym w zapytaniu 2 oferty. Najniższą ofertę przedstawiła firma P.W. PEN s.j., w związku z czym Państwa firma została dostawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku.
Urząd Gminy Głogów przypomina, że zamówienia będą realizowane w oparciu warunki ujęte w zapytaniu ofertowym.
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 9 stycznia 2017 r. dotyczącym dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy Głogów w 2017 r., informuję iż do Urzędu Gminy wpłynęło w terminie określonym w zapytaniu 3 oferty. Najniższą ofertę przedstawiła firma J.K.J. Hurtownia BHP i Chemii Gospodarczej Krystian Biliński z Przedmościa w związku z czym Państwa firma została dostawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku.
Urząd Gminy Głogów przypomina, że zamówienia będą realizowane w oparciu o warunki ujęte w zapytaniu ofertowym.

Wójt Gminy Głogów Zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek  do Urzędu Gminy w Głogowie w 2017 r.

Wójt Gminy Głogów Zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów BHP na potrzeby utrzymania czystości w Urzędzie Gminy Głogów w 2017 r.

Wójt Gminy Głogów Zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych w 2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23 listopada 2016 r. na „Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu gminy Głogów”

Dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na „Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu gminy Głogów w 2017 r.”

Gmina Głogów z siedzibą w Głogowie, ul. Słodowa 2b, zaprasza do złożenia ofert na dostawę używanego samochodu osobowo-dostawczego dla Referatu Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy w Głogowie.

Zapytanie Ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług w zakresie Wyłapywania i utrzymywania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu gminy Głogów w 2017 r.

Przygotowanie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

 

Kierownik GOPS w Głogowie w dniu 03 listopada 2016 r. kieruje zapytanie o cenę na przygotowanie produktów żywnościowych w formie paczki rzeczowej.

 

„Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych, przy ul. Tęczowej 2/7 oraz Tęczowej 21/2 Tęczowej 21/6 w Ruszowicach.”

 

Montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach - FS Ruszowice"

 

 

 

 

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście, Bytnik”.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa ulicy Brzozowej w Serbach wraz z odwodnieniem.

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście, Bytnik.

Wójt Gminy Głogów
ZAPRASZA
do złożenia oferty na
montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach – FS Ruszowice”
Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 
UWAGA!!!!      Zmiana zakresu opracowania dokumentacji (więcej informacji w załączniku pn. Informacja o zmianie zakresu opracowania
 
 
Wójt Gminy Głogów
ZAPRASZA
do złożenia oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania pn.:
„Budowa ulicy Brzozowej w Serbach wraz z odwodnieniem”
Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
Pobierz plik (warunki przyłączenia.pdf)Zał nr 3 - WTP[ ]623 kB
Pobierz plik (Warunki Techniczne Przyłączenia.pdf)Warunki Techniczne Przyłączenia - poprawione[Zmianie uległa treść zał. nr 3 Nowy załącznik należy uznać za właściwy]601 kB
Pobierz plik (Zaproszenie do składania ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]1074 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[ ]423 kB
Pobierz plik (Zał nr 2 - wzór umowy prace projektowe.doc)zał. nr 2 - wzór umowy[ ]77 kB
Pobierz plik (Zał. nr 4 - mapa.pdf)Zał. nr 4 - mapa [ ]677 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc)Zał. nr 1 - formularz ofertowy[ ]34 kB