powyżej 30tyś. euro

W załączeniu podajemy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Głogów na 2017r. po zmianach z dnia 31.03.2017r.

Załączniki:
Pobierz plik (06. Plan zamówień 2017 31.03.2017.pdf)Plan zamówień na 2017r.[Plan zamówień na 2017r.]574 kB
W załączeniu podajemy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Głogów na 2017r. po zmianach z dnia 28.02.2017r.
Załączniki:
Pobierz plik (05. Plan zamówień 2017 28.02.2017.pdf)Plan zamówień 2017r.[Plan zamówień 2017r. ]510 kB

W załączeniu podajemy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Głogów na 2017 r.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (04. Plan zamówień 2017 02.02.2017.pdf)Plan zamówień na 2017r.[Plan zamówień na 2017r.]480 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertydot. "Przebudowy boiska w Przedmosciu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaneim terenu"

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Zakup i dostawa wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb rolników na terenie Gminy Głogów"

 

 

Zakres zamówienia:

1.Prowadzeniu obsługi urządzeń oświetleniowych (zestawienie ilościowe - zał 2) w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz podniesienie standardu poprzez wykonanie prac zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 3.

2.Całodobowej ciągłej obsłudze za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych oraz zespołów Pogotowia Energetycznego umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę.

3.Bezzwłocznym podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: a.)kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa, b.)stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c.)niesprawność fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej SN/nN.

4.Usuwaniu zgłoszonych usterek i niesprawności pojedynczych punktów świetlnych w czasie do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego. Czas na wykonanie naprawy liczony będzie w sposób następujący: a)48 godzin w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, b)48 godzin liczonych od początku pierwszego dnia powszedniego po dniu ustawowo wolnym od pracy w przypadkach, gdy zgłoszenie nastąpiło w dniu poprzedzającym dzień wolny.

5.Usuwaniu na własny koszt, usterek infrastruktury oświetleniowej powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań żywiołów.

6.Zawiadomienia Zamawiającego o awariach infrastruktury oświetleniowej, których usunięcie w terminach określonych w § 2 ust. 4 jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 7.Przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej raz na kwartał zestawienia usunięcia usterek i niesprawności pojedynczych punktów świetlnych podaniem miejsca oraz daty ich zgłoszenia i usunięcia.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie udzieleniu zamówienia.pdf[ ]148 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.09.2016 r. pod numerem 313809-2016 na wykonanie zadania pn. "Zakup samochodu bojowego dla OSP Serby".

 

 

Dostawa nawozu wapniowo-magnezowego odmiany 05 o minimalnej zawartości składników nawozowych CaO + MgO 45% w tym MgO 15 % w ilości 601 Mg, spełniające wymagania dotyczące tlenku wapnia i składu granulometrycznego określone w załączniku Nr 6 Tab.1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz.1229).
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń siłowni na działce nr 173/1 ob. Przedmoście wraz z wykonaniem fundamentów betonowych z betonu żwirowego. Zestawienie urządzeń według poniższego wykazu:

a) urządzenia podwójnego – prasa nożna/wioślarz – szt. 1;

b) urządzenia podwójnego – biegacz/orbitek – szt. 1;

c) urządzenia podwójnego – wyciąg górny/krzesło – szt. 1;

d) urządzenia podwójnego – stepper/twister – szt. 1;

e) urządzenia podwójnego – jeździec/ rower – szt. 1;

f) ławki z 2 pedałkami - szt. 1.

Część I: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucze".

Część II: "Przebudowa drogigminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Serbach".

 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych:
a) robót ziemnych i fundamentowych;
b) izolacji pionowych i poziomych fundamentów;
c) ścian nadziemia – szkieletowe drewniane;
d) konstrukcja i pokrycie dachu i orynnowanie;
e) stolarka;
f) posadzka i podłoga;
g) okładziny ścienne, sufitowe;
h) elementy wyposażenia;
i) schody i pochylnia;
j) opaska wokół budynku;
k) wewnętrzne roboty elektryczne – WLZ, tablice, instalacja oświetleniowa
i gniazd wtyczkowych;
l) instalacje elektryczne zewnętrzne oświetleniowe – oświetlenie terenu (bez oświetlenia płyty boiska z piłkochwytów), zasilanie budynku;
m) wewnętrzne roboty sanitarne – instalacja wody ciepłej i zimnej, kanalizacja sanitarna, wentylacja;
n) zewnętrzne instalacje sanitarne – przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
UWAGA: Zakres wykonania robót został ograniczony w stosunku do projektu budowlanego do wybudowania budynku szatniowo – sanitarnego z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. W ramach przetargu nie przewiduje się wywiezienia wału ziemnego z terenu objętego zadaniem (gmina wywiezie wał ziemny we własnym zakresie.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a.odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b.być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;

c.posiadać komplet dokumentacji technicznej-eksploatacyjnej

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

 

dot.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Starych Serbach i Kluczach

 

 

dot.: Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.